Решение на Комисията от 10/03/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7850 - EDF / CGN / NNB GROUP OF COMPANIES) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)