Κοινοποίηση προς τα πρόσωπα τα οποία υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2011/172/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 270/2011 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων λόγω της κατάστασης στην Αίγυπτο