Υπόθεση T-80/15 P: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 22ας Οκτωβρίου 2015 — Macchia κατά Επιτροπής («Αναίρεση — Υπαλληλική υπόθεση — Έκτακτοί υπάλληλοι — Σύμβαση ορισμένου χρόνου — Απόφαση περί μη ανανεώσεως — Συμφέρον της υπηρεσίας — Καθήκον μέριμνας — Αναίρεση εν μέρει προδήλως απαράδεκτη και εν μέρει προδήλως αβάσιμη»)