Έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση — Τμήμα I: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο — Οικονομικό έτος 2015