Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на29 април 1999 г.