Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9435 — ADNOC/OCI/JV) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)