Насоки (ЕС) 2016/1386 на Европейската централна банка от 2 август 2016 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2016/23)