Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2055 на Комисията от 10 ноември 2015 година за определяне на условията за създаване на програма за спешна ваксинация на говеда срещу заразен нодуларен дерматит в Гърция и за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1500 (нотифицирано под номер С(2015) 7671) (само текстът на гръцки език е автентичен) (текст от значение за ЕИП)