Εκτελεστικος Κανονισμος (ΕΕ) 2020/148 της Επιτροπής της 3ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τη χορήγηση άδειας για τη χρήση υδροχλωρικής ροβενιδίνης (Robenz 66G) ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών για τα κοτόπουλα προς πάχυνση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1800/2004 (κάτοχος της άδειας Zoetis SA) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)