Директива 93/50/ЕИО на Комисията oт 24 юни 1993 година за определяне на някои растения, невключени в списъка на приложение V, част А към Директива 77/93/ЕИО на Съвета, чиито производители или складове или спедиторски центрове, разположени в зоните на производство на тези растения, трябва да бъдат вписани в официален регистър PROPCELEX