Насоки на Европейската централна банка от 9 декември 2011 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка в областта на външната статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2011/23) (2012/120/ЕС)