PROPCELEX Решение на Комисията от 25 юли 1995 година за изменение на Решение 79/542/ЕИО на Съвета и Решения 92/260/ЕИО, 93/195/ЕИО и 93/197/ЕИО на Комисията относно ветеринарно-санитарните условия за временно допускане, повторно въвеждане и внос в Общността на регистрирани коне от Сирия (текст от значение за ЕИП)