Писмен въпрос E-011338/11 Konrad Szymański (ECR) до Комисията. Съответствие на действащото законодателство в Полша между 2004 и 2009 г. с Директиви 2003/96/ЕО и 92/12/ЕИО на Съвета