Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8164 — Steinhoff International/Pikolin/Cofel) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)