Опасни вещества — Списък на решенията за разрешаване, приети от държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП, в съответствие с член 64, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) през втората половина на 2015 г.