Решение за изпълнение (ЕС) 2016/2009 на Комисията от 15 ноември 2016 година за одобряване на програмите за ваксинация срещу заразен нодуларен дерматит, представени от държавите членки (нотифицирано под номер С(2016) 7219) (Текст от значение за ЕИП )$