Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7941 — Saint-Gobain Glass France/Corning/JV) (Текст от значение за ЕИП)