Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8130 — Imerys/Alteo certain assets) (Текст от значение за ЕИП)