Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.7921 – Cinven/Kurt Geiger) (Text s významom pre EHP)