Дело F-83/15: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 1 март 2016 г. — Pujante Cuadrupani/Европейска агенция за ГНСС (Публична служба — Назначаване — Срочно нает служител — Уволнение в края на срока за изпитване — Жалба за отмяна едновременно на решението за уволнение и на решението за потвърждаване на уволнението — Допустимост — Член 14, параграф 3 УРДС — Злоупотреба с власт и неспазване на процедурата — Явна грешка в преценката — Право на защита — Допитване до консултативния комитет по оценяването — Становище, дадено след проверка на писмените доказателства и без изслушване на жалбоподателя — Липса на нарушение на правото на защита)