Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9893 — C&G / Fischer / Craftnote) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 227/11