Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на26 юни 1997 г.