Дело T-267/12: Решение на Общия съд от 29 февруари 2016 г. — Deutsche Bahn и др./Комисия (Конкуренция — Картели — Услуги за международен въздушен превоз — Решение, с което се констатира нарушение на член 101 ДФЕС — Определяне на цените — Допълнителни такси и тарифни механизми, които се отразяват върху крайната цена — Доказателства, съдържащи се в искане за освобождаване от глоби — Закрила на поверителността на разговорите и кореспонденцията между адвокати и клиенти — Правила за професионално поведение, свързани със задължение за лоялност и със забрана за двойно представителство — Фидуциарни задължения — Отговорност за неправомерното поведение — Избор на дружествата — Глоби — Пропорционалност — Тежест на нарушението — Смекчаващи обстоятелства — Равно третиране — Сътрудничество — Частично освобождаване от глоба — Пълен съдебен контрол — Споразумение — Насоки относно метода за определяне на глобите от 2006 г.)