TITJUR Решение на Съда от 26 февруари 1986 г. # Vera Mia Beets-Proper срещу F. Van Lanschot Bankiers NV. # Искане за преюдициално заключение: Hoge Raad - Нидерландия. # Равно третиране на мъжете и жените. # Дело 262/84. Beets-Proper