Съобщение на френското правителство във връзка с Директива 94/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно условията за предоставяне и ползване на разрешения за проучване, изследване и производство на въглеводороди — Известие във връзка със заявленията за разрешение за изключителни права за проучване и добив на течни или газообразни въглеводороди, наричано „Разрешение за Saint-Quintien“ (Текст от значение за ЕИП)