Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 4/2006 от 27 януари 2006 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$