Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 394/05