Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10025 — SKN/Lother Group/NORDTEAM JV) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 394/05