Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9789 — CMA CGM/CMP/Terminal Link) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 72/08