Заключение на генералния адвокат Léger представено на17 октомври 1995 г.