Съединени дела C-692/15—C-694/15: Определение на Съда (първи състав) от 12 май 2016 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Security Service Srl (C-692/15), Il Camaleonte Srl (C-693/15), Vigilanza Privata Turris Srl (C-694/15)/Ministero dell'Interno (C-692/15 и C-693/15), Questura di Napoli, Questura di Roma (C-692/15) (Преюдициално запитване — Процедурен правилник на Съда — Член 53, параграф 2 — Свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги — Изцяло вътрешно положение — Явна липса на компетентност на Съда)