2007/161/ES: Rozhodnutie Komisie z  10. augusta 2006 , ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom a s uplatňovaním Dohody o EHP (Prípad COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) [oznámené pod číslom K(2006) 3592] (Text s významom pre EHP)