2007/161/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006 , με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3592] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)