2007/161/ЕОРешение на Комисията от 10 август 2006 година за деклариране на концентрация, съвместима с общия пазар и функционирането на Споразумението за ЕИП (дело COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen) (нотифицирано под номер C(2006) 3592) (Текст от значение за ЕИП)