Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/549 на Комисията от 8 април 2016 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на одобренията на активните вещества бентазон, цихалофоп бутил, дикват, фамоксадон, флумиоксазин, DPX KE 459 (флупирсулфурон-метил), металаксил-М, пиколинафен, просулфурон, пиметрозин, тиабендазол и тифенсулфурон-метил (Текст от значение за ЕИП)$