Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1643 av den 5 november 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller godkännandeperioderna för de verksamma ämnena kalciumfosfid, denatoniumbensoat, haloxifop-P, imidakloprid, pencykuron och zeta-cypermetrin (Text av betydelse för EES)