Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1643 на Комисията от 5 ноември 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на срока на одобрението на активните вещества калциев фосфид, денатониев бензоат, халоксифоп-P, имидаклоприд, пенцикурон и зета-циперметрин (текст от значение за ЕИП)