Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 2 юни 2016 г.#Marjan Kostanjevec срещу F&S Leasing, GmbH.#Преюдициално запитване, отправено от Vrhovno sodišče.#Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по граждански дела — Регламент (ЕО) № 44/2001 — Член 6, точка 3 — Понятие „насрещен иск“ — Иск, предявен на основание неоснователно обогатяване — Плащане на сума, дължима по силата на отменено решение — Прилагане във времето.#Дело C-185/15. Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 2 юни 2016 г.