Регламент (ЕО) № 1849/2006 на Комисията от 14 декември 2006 година за изменениe на Регламент (ЕО) № 2032/2003 относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоцидиТекст от значение за ЕИП.$