2014/351/EU: Besluit van de Raad van 13 mei 2014 betreffende de sluiting van het tussen de Europese Unie en de Republiek Madagaskar overeengekomen Protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst in de visserijsector tussen beide partijen