Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1530 av den 7 september 2017 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 vad gäller förlängning av godkännandeperioden för det verksamma ämnet kizalofop-P-tefuryl (Text av betydelse för EES. )$