Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1530 zo 7. septembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o predĺženie obdobia platnosti schválenia účinnej látky chizalofop-P-tefuryl (Text s významom pre EHP )$