Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1530 оd 7. rujna 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 540/2011 u pogledu produljenja roka valjanosti odobrenja aktivne tvari kizalofop-p-tefuril (Tekst značajan za EGP. )$