Заключение на генералния адвокат Darmon представено на22 април 1986 г. # Hans-Dieter и Ute Kerrutt срещу Finanzamt Mönchengladbach - Mitte. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Düsseldorf - Германия. # Дело 73/85. TITJUR Kerrutt