Регламент (ЕО) № 930/2005 на Комисията от 6 юни 2005 година за изменение на приложения I, II, III, V, VII и VIII към Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни PROPCELEX