Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/347 на Комисията от 10 март 2016 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на точния формат на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация и за актуализиране на списъците на лицата с достъп до вътрешна информация в съответствие с Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за ЕИП)$