Регламент (ЕС) 2016/314 на Комисията от 4 март 2016 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (Текст от значение за ЕИП) C/2016/1293