Официален вестник на Европейския съюз, L 303, 14 ноември 2013 г