Решение на Съда от 12 февруари 1987 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 221/85. TITJUR Комисия/Белгия