Регламент (ЕС) 2016/1014 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 година за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на изключенията за търговците на стоки (Текст от значение за ЕИП)